O skautingu

 DOBRODRUŽNÝ SKAUT

Dobrodruzi kráčí ve šlépějích dvou mužů

Roberta Badena PowellaErnesta Thompsona Setona

MOTO – HESLO

Na čest Dobrodruha je možno se spolehnout. – Buď připraven/a!

Skautské zásady

  1. Dobrodružný skaut je pravdomluvný, čestný, zdvořilí, a mluví nenásilnou formou.
  2. Dobrodružný skaut je loajální svému přesvědčení a usiluje o svůj všestranný seberozvoj.
  3. Dobrodružný skaut je prospěšný a pomáhat jiným.
  4. Dobrodružný skaut je přítelem všech lidí dobré vůle.
  5. Dobrodružný skaut je zodpovědný, zastává svobodu, respektuje druhé.
  6. Dobrodružný skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
  7. Dobrodružný skaut je otevřený myšlenkám a naslouchá druhým.
  8. Dobrodružný skaut je veselé mysli za každých okolností.
  9. Dobrodružný skaut je hospodárný a šetrný.
  10. Dobrodružný skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.

Slib Dobrodružných Skautů

Slibuji na svou čest, že budu: sloužit Nejvyšší Pravdě a Lásce, pomáhat vlasti i bližním v každé době, dodržovat skautský zákon; a to vše jak dovedu nejlépe.

Tři principy obsažené ve slibu

Povinnost vůči sobě

Tuto povinnost lze vysvětlit tak, že máš na sobě pracovat, učit se dovednosti a znalosti.

Povinnost vůči ostatním,

chápaná jako o úsilí o mír, snaha o vzájemné pochopení a spolupráci mezi lidmi, je pojata jako závazek účastnit se na rozvoji společnosti, jako úcta a láska prokazovaná bližním a přírodě.

Povinnost k vyšším hodnotám,

chápaná jako povinnost hledat a respektovat v životě vyšší hodnoty než materiální. (Pravda – svoboda – Láska – respekt – přátelství – soucit.) Nejvyšší – vesmírná zákonitost

NABÍZÍME

VÝLETY

EXPEDICE

KURZY

KROUŽKY

SYMBOLIZUJE NÁS

DOBRODRUŽSTVÍ

PŘÍRODA

KAMARÁDI

CHARAKTER

NAŠE HODNOTY

SVOBODA

RESPEKT

ZODPOVĚDNOST

SPOLUPRÁCE

PRINCIPY

ÚČEL NESVĚTÍ PROSTŘEDKY

OBOUSTRANNÁ DOHODA

NENÁSILNÁ KOMUNIKACE

DOBROVOLNOST A VOLBA

Copyright © dobrodruzi.club I paralelní společenství I Licence na text Creative Commons CC BY-SA 4.0